0 votes
by (2.0k points)
מנהל אגף אכיפה ופיקוח במשרד הבריאות, ד"ר רוני ברקוביץ', מסביר כי משרד הבריאות פועל בשיתוף פעולה הדוק עם גורמי האכיפה על מנת להפסיק את ההפצה והשיווק של תרופות ותכשיר אין אונות מסוג קמגרהים בלתי מורשים ומזויפות, שעלולות להיות השלכות חמורות על בריאות הציבור. האו ממליץ להיזהר בעת רכישת תרופות ממקומות או אתרים לא מהימנים.

על סמך סימן המותג, קיים חשד כי במקום מייצרים אלכוהול מזויף. במפעל תפסו הרשויות מאות כדורי קמגרה זהב לאין אונות, וכן כדורים לאין אונות בשם Cenforce 100 ו-150 (Cenforce 100, 150). בנוסף, הם מצאו במפעל אמפולות ריקות שעל פי החשד מלאות בסטרואידים אנבוליים, ושרוולי שעם עם כיתוב של מותג מוכר.

הג'ל הזה אמור לעזור לאנשים עם אימפוטנציה. אלפי תרופות מזויפות נתפסו לטיפול בבעיות זיקפה כאשר על פי החשד נראה כי חלקן יוצרו במפעל ואחרות הוכנסו בחשאי לישראל דרך מעברי הגבול. משרד הבריאות מזהיר את הציבור מפני הסכנות במוצרים מזויפות, ומזכיר כי יש להשתמש רק בתרופות מאושרות וחוקיות. יתרה מכך, החשד הוא שקמגרה ג'ל מיוצר במקום, דבר שאין לו היתר על פי משרד הבריאות הישראלי. מדובר בג'ל שעל פי בדיקות עבר הכיל את החומר הפעיל סילדנפיל המצוי בתרופה ויאגרה.

בין הציוד שנמצא היו מכונות לייצור תרופות מזויפות, סטרואידים אנבוליים ואלכוהול מזויף. כמו כן נתפסו אריזות תרופות ריקות רבות. אחד אף הובא לחקירה בתחנת אשדוד. מבצע משותף של אגף אכיפה ופיקוח במשרד הבריאות ויחידת ההונאה במשטרת תל אביב הביא לתפיסת מפעל תרופות נוכל באשדוד. הפשיטה הסתיימה במעצר של מספר חשודים.

Your answer

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Welcome to My QtoA, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.
...